VERSIE-AANPASSINGEN

Hoe activeer ik een nieuwe versie?

(Als je de gehoste versie neemt, mag je de volgende stapjes negeren, dan gebeurt deze update immers voor jou).

 • Je ontvangt op geregelde tijdstippen een downloadlink naar de updatezips, die je uitpakt en op je webserver plaatst (via FTP). Je overschrijft daarmee de applicatie door deze recenter versie. Je voert dit uit voor zowel het ledenbeheer, als voor het privaat luik-gedeelte.
 • Na deze upload open je je ledenbeheer op de gebruikelijke manier. Er zal, na correcte aanmelding, een updatedialoog verschijnen waar je de je toegezonden updatecode en bijhorend wachtwoord inbrengt om de gegevensbank up-to-date te brengen.
 • Als alles correct verlopen is, opent het ledenbeheer en kan je terug aan de slag. Ook het privaat luik is dan meteen mee up-to-date.
 • Om na te gaan met welke versie je momenteel werkt, open je in het CONFIGURATIE-menu het instellingenvenster.

Hieronder de main topics per opgemaakte versie van de applicatie.

Versie v1.2.1.7

 • Er werd een vrijwilligersregister voorzien in de applicatie, klik hier voor alle informatie.

Versie v1.2.1.2

 • De spelers die aangegeven hebben deel te nemen (ook voor toekomstige ontmoetingen waarvoor nog geen ploeg werd opgesteld) worden weergegeven in de ploegopstellingsmodule.
 • Er wordt een check uitgevoerd bij het aanmelden op ledenfiches met eenzelfde federatienummer. Dit kan immers voor issues zorgen op de sterktelijsten en Frenoy synchronisaties.

Versie v1.2.1.0

 • Er wordt vanaf deze versie een QR-code opgenomen in de e-mails lidgelden. Zie hier zeker de algemene instellingen na (BIC-code & rekeningnummer).

Versie v1.2.0.9

 • Mobile app: een “message of the day”-voorziening (in algemene instellingen in te brengen).

Versie v1.2.0.8

 • E-mail: er worden vanaf nu ook e-mailberichten verstuurd via de MyTabNet mobile app, bij bevestiging of annulatie van de deelname van een speler aan een ontmoeting.

Versie v1.2.0.7

 • E-mail: consultatie eerder opgemaakte e-mailopdracht(en), optie tot herverzenden van foutieve verstuurde berichten.

Versie v1.2.0.5

 • Sportkampen: verplaatsingsvergoeding.
 • Ploegopstellingen: opgestelde reservespelers krijgen nu ook een e-mailbericht.

Versie v1.2.0.4

 • Trainingswerking: voorziening op MyTabNet voor het aanmaken van persoonlijke mailinglijsten (selectie trainees).

Versie v1.2.0.3

 • Bugfix Frenoy (MatchId), bij wijziging van wedstrijdnummer (binnen Frenoy zelf) werden de gegevens nog niet gesynchroniseerd.
 • Optimalisaties auditing, automatische opruiming van de auditing-tabellen.

Versie v1.2.0.1

 • Sportkampen: voorziening schema (grafisch), opstelling van de  kampdag.

Versie v1.1.9.9

 • Sportkampen: globaal aanwezigheidsoverzicht / sportkamp-campagne

Versie v1.1.9.6

 • Speelmomenten voor externe accounts.

Versie v1.1.9.5

 • Externe accounts: voor de reservatie door niet-leden (booking-app).

Versies v1.1.9.2, v1.1.9.3

 • Diverse bugfixes sportkampen.
 • Sportkampen: wijziging budgetberekening.

Versie v1.1.9.1

 • Sportkampen: budgetberekening

Versie v1.1.9.0

 • Sportkampen: toevoeging aan- en afmelden.
 • MyGymNet-app.

Versie v1.1.8.9

 • Diverse bugfixes: manueel confirmeren/deelname ploegopstelling
 • Trainingswerking: e-mail aan trainees.

Versie v1.1.8.8

 • Ploegopstellingen: een speler kleurt vanaf nu rood indien die de opstelling annuleert, groen indien die heeft bevestigd te kunnen deelnemen.

Versie v1.1.8.7

 • Diverse bugfixes: ploegopstellingen, e-mail, trainingswerking & sync met Frenoy (duplicate index cm_i03_fy_member).

Versie v1.1.8.6

 • Sportkampen: toevoeging aanwezigheden & overzichten in het ledenbeheer.

Versie v1.1.8.5

 • Diverse sportkamp-wijzigingen & verbeteringen.
 • SMS-aanpassingen.

Versie v1.1.3.2

Versie v1.1.3.1

 • Het trainee-profiel is klaar! De aangemelde trainee kan eenvoudig zijn gevolgde trainingen, zijn ingevulde motivatie-enquête en doelstellingen (door de trainer) raadplegen.

Versie v1.1.2.6

 • De Sport Motivation Scale werd voorzien als in te vullen enquete door de trainee. Deze informatie wordt automatisch aan de betrokken trainees en/of verantwoordelijken doorgestuurd en kan na indiending geconsulteerd worden (overkoepelend over de trainees heen, dan wel op de traineefiche zelf).

Versie v1.1.2.1

 • Een occasionele deelnemer aan een trainingsmoment kan gemarkeerd worden als ‘Komt steeds naar deze training’, zodat bij het opgeven van de aanwezigheden hiermee rekening kan worden gehouden.

Versie v1.1.0.5

 • Het verwijderen van een trainingsplan werd extra beveiligd met een apart instelbaar wachtwoord (parameters trainingswerking).

Versie v1.1.0.4

 • De trainingswerking werd verder verfijnd en aangevuld met een budget-berekening. Deze berekening gaat af op de parametrage van het trainingsplan en berekent de totale kost (trainers, locatie) en inkomsten (trainees / trainingsgroep). Met een druk op de knop krijg je hiervan een overzichtelijke weergave per trainingsreeks (in / uit).
 • De vergoedingen per trainer kunnen vanaf nu ingesteld worden per periode. De aanpassing wordt ook meteen doorgetrokken naar aanwezige (toekomstige) trainingsmomenten, zodat de kostenberekeningen correct kunnen uitgevoerd worden.
 • Er werd een overzicht toegevoegd dat per speelmoment de spelers weergeeft. Dit overzicht kan dienen als basis voor het noteren van de aanwezigheden / speelmoment (een feature die nog verder zal uitgediept worden in de komende versies).

Versie v1.1.0.2

 • Er werd bij de ledenfiche een apart vakje voorzien waar de speelmomenten kunnen opgegeven worden. De speelmomenten zelf kunnen worden ingesteld via de seizoensgegevens.

Versie v1.1 – trainingswerking

 • De aanwezigheden door de trainer op te geven werden aangepast zodat dit via een radiobutton gebeurt i.p.v. door middel van een dropdownlijst. Dit werkt sneller en eenvoudiger.

 • Er kan vanuit het overzicht actieve trainees (per trainingsplan) een trainee worden toegevoegd.

 • Het overzicht van de trainingsgroepen werd uitgebreid met een indicatie van het aantal trainees en ook een button die toelaat een mail te sturen aan de trainees opgenomen in deze groep.

 • Bij het opgeven van de aanwezigheden (door de trainer) wordt d.m.v. een sterretje aangeduid dat er een globale trainee-opmerking is. Dit laat toe de trainer in één oogopslag te zien dat er interne informatie omtrent de trainee is.

 • Er werd een venster voorzien die toelaat de opdeling van de trainees in de trainingsgroepen eenvoudiger af te werken. Dit is vooral belangrijk in de voorbereidingsfase van een trainingsplan waar de trainingsverantwoordelijken de trainees opdelen in de correcte groepen.

 • Bij het opnemen van een wachtlijst-trainee voor een testtraining werd de zoekfunctie voorzien (zodat eenvoudiger een trainingsmoment kan gezocht worden).

 • De wachtlijst trainingswerking geeft de actieve leden vanaf nu weer in een groene kleur.

 • Een trainingsplan kan vanaf nu worden afgesloten, en bij dit afsluiten kan beslist worden om de nog aanwezige trainingsmomenten ofwel te verwijderen dan wel te markeren als “geannuleerd”. In Coronatijden geen overbodige functie…

 • Als in het aanwezigheidsvenster een occasionele trainee wordt toegevoegd, wordt die meteen als aanwezig gemarkeerd.
 • Als alle trainees af- of aanwezig werden gemarkeerd (door de trainer), dan wordt het trainingsmoment automatisch op de status “Bevestigd” aangepast.
 • De logica naar interne/externe trainers toe werd aangepast, er werd beslist de eerdere voorziening naar interne trainers toe te schrappen en vanaf nu de trainers gecentraliseerd te definiëren (ongeacht of een trainer lid is of niet). Bij de trainer werd een koppeling voorzien naar een lid uit de ledenfiches.

 • Vanuit het trainersoverzicht kan een export worden gemaakt naar Excel, dit kan handig zijn naar mailings toe.

 • Ook vanuit het overzicht trainees kan een dergelijke export worden gemaakt.

 • Bij het opmaken van een mailing aan een serie trainees kan de aldaar voorgestelde bestemmelingslijst worden gekopieerd, om die desgewenst te plakken in Outlook (bijvoorbeeld).

 • Als een lid op de wachtlijst van de trainingswerking wordt opgenomen, kan via de e-mailabonnee-functionaliteit ervoor gezorgd worden dat één of meerdere personen daarvan een e-mailbericht ontvangen.

 • De trainer kan een admin-rol toegewezen krijgen, in dat geval kan deze trainer alle trainingsinformatie (moment) aanpassen, in tegenstelling tot een “gewone” trainer die enkel de trainingsopmerking kan aanvullen.

 • Er werd een overkoepelend scherm voorzien om de authenticatie-gegevens op te vragen (ledenbeheer, lid op het privaat luik, een relatie zoals mama of papa en trainers).

Versie v1.0.9.5

 • De applicatie werd uitgebreid met een zéér verregaande trainingsmodule die je toelaat de trainingen te plannen en de aanwezigheden per trainee op te volgen. De financiële kant van dit luik zorgt ervoor dat je de afrekening van trainers alsook van trainees eenduidig en gebruiksvriendelijk op kan volgen.

Versie v1.0.7.9

 • Je kan met onze applicatie nu ook SMS-berichten versturen. Naast de uitgebreide e-mail mogelijkheden is het nu ook voorzien dat je, bijvoorbeeld voor een rappel voor de betaling van het lidgeld, een SMS-bericht uitstuurt aan de leden.

Versie v1.0.7.7

 • De e-mailparameters werden aangevuld met de optie leesbevestiging. Deze optie is wel enkel beschikbaar indien de e-mailberichten worden verzonden via phpMail.
 • Het menu, zowel in het ledenbeheer als in het privaat luik, werd aangevuld met een parametriseerbare ‘Aangifte sportongeval’-koppeling. De instelling vind je terug onder de ‘Instellingen’, tabblad ‘Privaat luik’.
 • De sterktelijst (privaat luik, ledenbeheer) werd aangevuld met een button die toelaat de resultaten per klassement op te vragen.

Versie v1.0.7.6

 • De e-mailparameters werden aangevuld met SSL en TLS-beveiliging voor het versturen via bijvoorbeeld gmail.com of office.com.

Versie v1.0.7.5

 • Het overzicht van de ledenfiches werd uitgebreid met ‘bestuurslid’ en de tags. Deze kolommen kunnen aan de layout worden toegevoegd en kunnen ook gebruikt worden om een filter te maken.
 • Vanuit het overzicht van de ledenfiches kunnen mailinglijsten worden gemaakt (na filteren bijvoorbeeld), die dan op hun beurt kunnen worden gebruikt bij het versturen van e-mailberichten (individueel, dan wel via de mailingmodule).
 • De beschikbare invoegvelden per e-mailtemplate worden vanaf nu gevisualiseerd bij de opmaak, alsook bij de opmaak van de berichten zelf. Er kan een lijst met een beschrijving worden opgevraagd.
 • Het al dan niet versturen van e-mails bij de ingave van verplaatsingen via het privaat luik werd geparametriseerd, er kan worden ingesteld of er e-mails moeten worden verstuurd en zoja aan wie: de verantwoordelijke voor de verplaatsingen, de kapitein van de ploeg en/of de ploeggenoten.

Versie v1.0.7.4

 • MAJOR: verdere uitwerkingen aan de trainingsmodule.
 • MINOR: er kan per kapitein van de ploeg worden aangegeven of deze al dan niet e-mails wenst te ontvangen (confirmaties, annulaties in de ploegopstelling).
 • MINOR: de ingebrachte opmerking(en) door de chauffeur worden nu ook opgenomen in het ploegopstellingsoverzicht, alsook mee opgenomen in de verstuurde mailings (ploegopstellingen, …).

Versie v1.0.7.3

 • MAJOR: de eerste uitwerkingen voor het bijhouden van de trainingen: trainers, trainees, …
 • MINOR: er kan van de ledenfiches een VCard-bestand worden aangemaakt, dat op zijn beurt kan gebruikt worden om de contactgegevens (telefoon, e-mail) in te lezen in je online contacten of op de smartphone.

Versie v1.0.7.2

 • BUGFIX: het overzicht komende verjaardagen was nog niet helemaal correct voor personen die in de eerste weken van het nieuwe jaar verjaren. Werd nagezien.
 • Overzicht te confirmeren verplaatsingen: werd aangevuld met informatie wie de verplaatsing heeft ingebracht en op welke datum.
 • BUGFIX: manueel toegevoegde ledenfiches gaven nog verkeerdelijk ‘Door synchronisatie met Frenoy’ als origine. Werd nagezien.
 • BUGFIX: berekenen klassement van een speler (via COMPETITIE) werkte niet correct. Werd nagezien.

Versie v1.0.6.9

 • De ploegopstellingsmails kunnen vanaf deze versie in twee fasen worden opgemaakt en verstuurd (indien dit gewenst is). Praktisch: er kan een VOORLOPIGE ploegopstelling worden uitgestuurd een 2-tal weken voor de ontmoetingsdata en waarbij via een link in het e-mailbericht kan worden bevestigd (of respectievelijk geannuleerd = de speler kan alsnog niet deelnemen) en in een 2de fase, bijvoorbeeld enkele dagen voor de competitie-ontmoeting de defintieve ploegopstelling.

Versie v1.0.6.8

 • De interclubleider kan vanaf deze versie worden gespecifieerd per discipline: heren, dames, jeugd & veteranen. De uitgaande en inkomende e-mails houden afgaand op de discipline met deze informatie rekening (zo kan bijvoorbeeld de naam & e-mailadres interclubleider voor herencompetitie op die manier verschillend zijn van de interclubleider voor de veteranencompetitie).

Versie v1.0.6.3

 • Het weekstatistiekoverzicht, zowel in het ledenbeheer als via het privaat luik consulteerbaar, werd aangevuld met de actuele ELO-punten van de speler, samen met het berekende klassement volgens de residu-berekening.

Versie v1.0.5.5

 • Volledige competitiekalender werd voorzien van bijkomende kolom die het aantal ingelezen wijzigingen bevat, met de mogelijkheid om deze wijzigingen te bekijken.

Versie v1.0.5.4

 • Er werd een bijkomend ploegenoverzicht opgemaakt, met inbegrip van foto, standaard ploegopstellingen kalender.

Versie v1.0.4.9

 • Integratie SPORTA.

Versie v1.0.4.8

 • BUGFIX: “verjaardig” in de kalender (spellingsfout) werd verbeterd naar “verjaardag”.
 • Een kleine herschikking van het COMPETITIE-menu, waarbij de “VORIGE SEIZOEN(EN)”-submenu’s werden samengevoegd onder één menu en daaronder de verschillende opties (ploegen, opstellingen, …). Het aanspreken van de “Ploegen” opent nu meteen de ploegen voor het actuele seizoen i.p.v. eerst het seizoen te moeten selecteren.

Versie v1.0.4.7

 • Consultatie van totalen privaat luik per scherm.

Versie v1.0.4.6

 • Er kan een detail worden opgevraagd van geopende schermen per aanmelding privaat luik.

Versie v1.0.4.5

 • BUGFIX: inactieve leden werden nog opgenomen in de kalender (verjaardagen). Werd nagezien en verbeterd.

Versie v1.0.4.3

 • In het competitie-menu werden bijkomende overzichten voorzien: overzicht thuiswedstrijden (handig voor de kalendervergadering), alsook een overzicht van alle competitiewedstrijden, op datum. Dit overzicht kan eenvoudig geëxporteerd worden, om bijvoorbeeld te gebruiken in communicatie (wedstrijdboekje).

Versie v1.0.4.0

 • Er werd een optie voorzien die toelaat de (standaard) ploegopstelling, samen met de competitiekalender te e-mailen aan alle ploegspelers. Een handig overzicht bij de aanvang van een nieuw seizoen.

Versie v1.0.3.9

 • Bij de logging van de kalenderwijzigingen wordt nu ook de eventuele locatiewijziging geregistreerd, zodat ook dat kan gerapporteerd worden.
 • Deze kalenderwijzigingen kunnen na synchronisatie (als er wijzigingen zijn) op een eenvoudige manier aan één of meerdere personen gerapporteerd worden d.m.v. een te versturen e-mailbericht.

Versie v1.0.3.8

 • Vanaf deze versie krijg je na synchronisatie van de kalendergegevens met Frenoy een overzicht met de gewijzigde ontmoetingen (als die er zijn). Dit is handig om op die manier meteen eventuele betrokken personen in te lichten van deze wijzigingen.
 • De synchronisatie-optie vanuit het hoofdmenu ‘SYNC FRENOY’ werd enigzins vereenvoudigd, zodat dit dialoog nog slechts één enkele button bevat. Deze actie synchroniseert dan meteen alle competitiekalenders, rangschikkingen, individuele resultaten van de spelers alsook alle tornooigegevens.

Versie v1.0.3.7

 • Voor administratieve doeleinden kan het handig zijn om een overzicht te trekken van de thuiswedstrijden. Dit overzicht werd voorzien in het COMPETITIE-menu en kan geëxporteerd worden naar Excel, Word (RTF) alsook worden afgedrukt.

Versie v1.0.3.6

 • Er kunnen aan je TODO-lijst automatisch items worden toegevoegd ter herinnering voor het versturen van een verjaardagsmail aan de leden die de dag erop jarig zijn.

Versie v1.0.3.5

 • Er kunnen aan je TODO-lijst automatisch items worden toegevoegd ter herinnering voor het opmaken van de competitie digestmail (na afloop competitieweek).

Versie v1.0.3.4

 • De applicatie bevat nu een eenvoudige (individuele) TODO-lijst, die toelaat bij te houden welke acties nog door jou dienen te worden uitgevoerd. Naast omschrijving en opmerkingen worden de TODO’s (of reminders) in je activiteitenkalender opgenomen indien je een vervaldag hebt opgegeven. Ook wordt een e-mail uitgestuurd op de vervaldag van je TODO, zodat je hieraan wordt herinnerd om actie te ondernemen.

Versie v1.0.3.3

 • De integratie met Reportico, een open source reporting tool, werd opgezet. Deze integratie laat toe om vanuit het menu enkele gestandardiseerde lijsten op te vragen maar ook om eigen lijsten te ontwikkelen (mits kennis van MySQL, queries en de gegevensbank).
 • Er werd een eenvoudige TODO-lijst in het ledenbeheer toegevoegd, die je toelaat bij te houden welke zaken of issues je nog dient af te werken of te behandelen. Een louter administratief hulpmiddel, maar naar een adequate opvolging van het ledenbeheer (bijvoorbeeld betalingen, rappels, …) best handig!

Versie v1.0.3.2

 • Het is vanaf nu mogelijk om vanuit het privaat luik een inschrijving te doen voor een tornooi. Dat kan vanuit de kalender aldaar, of via een nieuw toegevoegd overzicht ‘Tornooien’. De e-mail wordt gestuurd aan de ledenfiche die staat gemarkeerd als ‘Competitieverantwoordelijke’.

Versie v1.0.3.1

 • Algemene verlofdagen kunnen worden ingesteld, en deze worden in de activiteitenkalender als ‘Feestdag’ weergegeven. Bij synchronisatie naar WordPress worden deze ook meteen op de website weergegeven.

Versie v1.0.3.0

 • Er werd een overzicht toegevoegd die de leden weergeeft die binnenkort verjaren. Via een zelf instelbare e-mailtemplate kunnen deze leden dan ook op een (semi)-automatische manier gefeliciteerd worden met een verjaardagsbericht.

Versie v1.0.2.9

 • Naast het versturen van een e-mail bij een verworpen verplaatsing (door de interclubleider), kan nu ook een e-mail gestuurd worden ter bevestiging dat de verplaatsing werd aanvaard (eveneens door de interclubleider).
 • Indien e-mail werk gelijk is aan e-mail privé, dan werd voor een verworpen of aanvaarde verplaatsing nog twee mail dezelfde mail verstuurd, dit wordt vanaf nu nagezien.
 • Het overzicht ledenfiches werd aangevuld met de kolom ‘Statuut’ (via ‘Layout’ toe te voegen), de kolom ‘Competitievoorkeuren’ toont vanaf nu de tekstuele weergave (bijvoorbeeld ‘Recreatief, reservespeler’) i.p.v. het interne nummer.
 • In datzelfde overzicht kan nu ook geselecteerd worden op dit ‘Statuut’.

Versie v1.0.2.8

 • De inlezing van de lokalen / club bij de kalenderontmoetingen werd aangepast.

Versie v1.0.2.7

 • Er werd voor het betalen van de lidgelden een voorziening getroffen die enerzijds toelaat een mailing uit te sturen met daarin een weergave van de lidgeldbedragen voor het seizoen in kwestie, aangevuld met een vraag tot betaling via een gestructureerde mededeling. Deze (gestructureerde) mededeling kan dan op zijn beurt gebruikt worden om in het betaalvenster de ledenfiche (of betaling van het lidgeld) eenvoudig op te zoeken en meteen ook af te punten.

Versie v1.0.2.6

 • Backupvoorziening, vanaf deze versie kan u een backup maken van uw gegevensbank:

 • Revisie van het HELP-menu: werd aangevuld met de clubs website, fotoalbum (indien van toepassing) en link naar de website van de federatie. Het (hoofd)menu werd zodoende ook hernoemd naar ‘INFO/HELP’.
 • In de configuratie kan opgegeven worden dat voor elk verzonden bericht er een kopie moet verstuurd worden aan een gespecifieerd e-mailadres. Dit laat toe een aparte mailbox te voorzien, waarin een kopie terechtkomt van alle door de applicatie verzonden berichten (dit enkel ter consultatie dus).

Versie v1.0.2.5

 • Een bijkomende instelbare URL voor een fotoalbum, indien ingesteld komt dit als extra menuknop beschikbaar in het privaat luik.

Versie v1.0.2.4

 • Er werd een bijkomende mailingoptie voorzien die toelaat de weekresultaten van de afgelopen competitieweek te mailen naar de actieve ledenfiches. Deze mail bevat een overzicht van alle gespeelde wedstrijden van de afgelopen competitieweek.
 • Bij de ingave van de ploegsamenstelling wordt nu de aangeduide kapitein ook toegevoegd als ploeglid (dit was tot nu niet zo, de kapitein diende ook als gewoon ploeglid aangeduid te zijn, dit was soms verwarrend).
 • Het privaat luik ziet nu, afgaand op de ploegsamenstelling, na of er voor de aangemelde kapitein(s) van een ploeg nog ontmoetingen zijn waarvoor de chauffeur moet worden aangeduid. In dat geval zal het menu zijn aangevuld met een extra menu ‘CHAUFFEURS OPGEVEN AUB!!!’. Opmerking: enkel kapiteins krijgen deze melding!
 • In het ledenbeheer werd een mogelijkheid voorzien om vanuit het overzicht ‘Nog op te geven chauffeurs’ een mail te sturen aan de kapitein van de ploeg in kwestie, met de vraag om de ontmoetingen aan te vullen (met een verwijzing naar het privaat luik).
 • BUGFIX: ingave van de verplaatsing (wie heeft gereden) in het privaat luik gaf een foutmelding.

Versie v1.0.2.3

 • BUGFIX: het overzicht van nog op te geven chauffeurs (verplaatsingen) was nog niet volledig correct (scrolling).
 • Er werd een voorziening getroffen die toelaat een hyperlink in e-mails (templates) in te voegen die naar de persoonlijke gegevens, de GDPR-voorkeuren of het mutualiteitsformulier (via het privaat luik) doorverwijst. De invoegvelden zijn %%URL_PERSOONLIJKEINFO%%, %%URL_GDPRINFO%% en %%URL_MUTUALITEIT%%.
 • Naar aanmelding op het privaat luik toe werd een voorziening getroffen die toelaat om per ledenfiche bijkomende aanmeldcodes in te stellen. Dit is een voorziening die bijvoorbeeld voor de ouders van jeugdleden interessant kan zijn (op die manier is het niet nodig de ouders van een jeugdlid als actief lid aan te maken in de gegevensbank).
 • Er kan vanaf deze versie ook ingesteld worden (per medewerker) om geen startscherm te openen.
 • Er werd een mailingoptie voorzien, die toelaat de wachtwoorden te versturen aan ledenfiches, voor het aanmelden op het privaat luik.
 • Typo “verjaardig” in de kalender (verjaardagen van leden), moet uiteraard “verjaardag” zijn…
 • BUGFIX: aanpassen verplaatsing (wie gereden heeft, al dan niet na confirmatie via het privaat luik) verwijderde een afgevinkte chauffeur nog niet.
 • Er kan vanaf deze versie aangeduid worden dat niemand heeft gereden. Door deze aanduiding verdwijnt de ontmoeting van de lijst ‘nog op te geven chauffeurs’.

Versie v1.0.2.2

 • Het seizoensmenu werd aangevuld met een beknopte begeleidende tekst met de te volgen stappen voor de ingebruikname van een nieuw seizoen.
 • BUGFIX: dashboard ploegresultaten hield nog geen rekening met de instelling van het actuele seizoen.
 • De leeftijdsindicator op de ledenfiche (afgaand op de geboortedatum) wordt nu ook indicatief weergegeven onder het veld “geboortedatum” (alsook op het tabblad financieel).
 • De synchronisatie van de kalender naar EventWD (WordPress) synchroniseert nu ook de competitie- en tornooikalender van het komende seizoen (indien van toepassing).
 • BUGFIX: het synchroniseren van de kalender (Frenoy) gaf tijdens de synchronisatie een foutmelding.
 • BUGFIX: de synchronisatie van Frenoy werd nagezien op weeknummer van een ontmoeting. De weeknummers zijn niet altijd gewoonweg oplopend (provincie Limburg bijvoorbeeld), dit gaf een inconsistentie bij de synchronisatie. Het weeknummer uit Frenoy wordt nu overgenomen, i.p.v. een apart oplopend weeknummer toe te passen in het ledenbeheer.

Versie v1.0.2.1

 • De leeftijd wordt informatief weergegeven op het financiele tabblad in de ledenfiche. Dit is soms interessant om het statuut te bepalen en zo ook het te betalen lidgeld.
 • De synchronisatie van tornooien Frenoy kan nu ook voor het komende seizoen, via een bijkomende synchronisatieknop in het Frenoy synchronisatiedialoog.

Versie v1.0.2.0

 • Er werd een gloednieuw dashboard toegevoegd, met een overzicht van de ploegresultaten, individuele spelersresultaten en stand van het ledenbeheer.

Versie v1.0.1.9

 • Het bankrekeningnummer (IBAN) werd toegevoegd aan de persoonlijke gegevens die door het lid (via het privaat luik) zelf kunnen worden gecorrigeerd.
 • Er werd een geautomatiseerde mail voorzien, die vraagt naar een bevestiging van de persoonlijke gegevens (met verwijzing naar het privaat luik).
 • Er werd een geautomatiseerde mail voorzien die de leden informeert dat het mutualiteitsformulier klaarstaat voor download via het privaat luik.
 • Het mutualiteitsformulier werd voorzien van de handtekening (secretaris). Daartoe moet de medewerker correct gekoppeld zijn aan de ledenfiche met bestuursfunctie ‘secretaris’ (zie de handleiding).

Versie v1.0.1.8

 • BUGFIX: aanmeldtijdstip privaat luik hield nog geen rekening met de ingestelde tijdszone in de configuratie.
 • Het overzicht mailingtemplates wordt nu gesorteerd op omschrijving.
 • BUGFIX: bij het verzenden van een testbericht mailingtemplate, werd de gewijzigde template ongedaan gemaakt (niet opgeslagen).
 • Het overzicht medewerker-aanmeldingen (details) werd geoptimaliseerd.
 • De chauffeur kan nu ook opgegeven worden vanuit het overzicht van ontmoetingen waar de chauffeur nog niet werd opgegeven.
 • BUGFIX: het versturen van een individueel e-mailbericht werkte nog niet altijd correct. Werd nagezien.
 • De testberichten vanuit de templatedialogen werden aangevuld met VOORBEELDBERICHT (onderwerp verzonden e-mail).
 • Het verstuurde bericht voor wachtwoord-aanvraag vanuit het privaat luik werd genormaliseerd. De opmaak van dit bericht kan via de vaste mailingtemplates ingesteld worden.

Versie v1.0.1.7

 • Menu-optimalisatie CONFIGURATIE.
 • BUGFIX: Wijzigen eigen wachtwoord en wachtwoord andere medewerker werd nagezien. Dit werkte nog niet volledig naadloos.
 • Mailing ploegopstellingen: ALLE ledenfiches, ongeacht of GDPR-toelating werd gegeven, worden vanaf nu in deze specifieke mailing opgenomen.
 • De schermlayout kan vanaf nu per medewerker gekozen worden uit verschillende opties. In te stellen in de medewerkersfiches.
 • Er werd een profielen-scherm voorzien waarin per profiel kan aangegeven worden welke menu- en submenu-items moeten beschikbaar zijn. Per medewerker kan dan individueel een profiel gekozen worden, bijvoorbeeld Administrator, Algemeen bestuurslid, … Deze aanpassing zorgt bovendien voor een vereenvoudiging van de algemene instellingen alsook de opties in de medewerkersfiche.

Versie v1.0.1.6

 • Ploegopstellingen van voorbije speelweken kunnen niet meer aangepast worden. Er werd een check voorzien die naziet of de datum van de ontmoeting(en) al dan niet voorbij is.
 • Verzenden van e-mails in ploegopstellingen: nazicht op gelijk e-mailadres (privaat, werk, ander).
 • Het onderwerp van de verzonden kopie (ploegopstellingsmail) aan de interclubleider (of afzender) werd aangevuld met ‘KOPIE AAN DE INTERCLUBLEIDER -‘.
 • Bij de synchronisatie met Frenoy worden voor voorbije ontmoetingen de ploegopstellingsgegevens aangepast met de werkelijke opstelling.
 • Nazicht ploegopstelling ziet vanaf nu ook de index van de eerste speler na, dit was tot op heden nog niet het geval. Dit nazicht gebeurt zowel bij de ingave via de sterktelijst als per ploeg of kalender, alsook bij de controle.
 • De update van de applicatie (en gegevensbank) werd verder geoptimaliseerd.

Versie v1.0.0.0

 • Off-we-go…